FLASH

Slloveni, nëse nuk e merr kuponin fiskal, mund të gjobitesh me 40 euro

Slloveni, nëse nuk e merr kuponin fiskal, mund të gjobitesh me 40 euro

18.04.2023 Slloveni

Kuponi fiskal duhet të mbahet deri në daljen nga lokali afarist, i cili mund të jetë edhe në formë elektronike.

Klientët që nuk e marrin kuponin fiskal në arkë kërcënohen sërish me 40 euro gjobë. Një ndryshim në ligjin e verifikimit tatimor të faturave hyri në fuqi, duke rifutur dorëzimin e detyrueshëm të kuponëve fiskal pas më shumë se një viti.

Sistemi i verifikimit të kuponit fiskal u prezantua në Slloveni me Aktin e verifikimit të faturës tatimore në janar 2016, kur u përcaktua gjithashtu se tatimpaguesi për mallrat e shitura ose pasi të jetë kryer shërbimi, t’ia dorëzojë kuponin fiskal klientit, i cili duhet ta mbajë atë deri pas daljes nga lokali afarist. Me ndryshimin e Ligjit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar më 22 janar të vitit të kaluar, ky detyrim u hoq.

Që atëherë, pala përgjegjëse duhet ende të lëshojë kuponin fiskal dhe t’ia dorëzojë klientit në formë letre vetëm me kërkesën e tij. Por kjo hapi sërish hapësirë ​​manovrimi për ekonominë në të zezë, për këtë arsye qeveria përgatiti ndryshimet në ligjin për vërtetimin tatimor të faturave, i cili rifut detyrimin për t’i dorëzuar klientit kuponin fiskal të lëshuar në transaksione cash. Kjo mund të jetë në formë letre dhe elektronike.

DZ miratoi ndryshimin e ligjit në fund të shkurtit dhe më pas Këshilli i Shtetit vendosi veton ndaj tij. Këshilltarët e shohin të papranueshme bartjen e përgjegjësisë për lëshimin e faturës tek klienti, me mundësi gjobë për mospranim të faturës. DZ më pas e rivotoi në seancën e marsit me shumicën e nevojshme të votave të të gjithë deputetëve.

Në përputhje me ndryshimin, blerësi duhet të marrë me vete kuponin fiskal e dorëzuar dhe ta mbajë atë deri pas daljes nga ambientet e biznesit të tatimpaguesit. Sipas sqarimeve të qeverisë, kjo u mundëson organeve kompetente të mbikëqyrin regjistrimin e qarkullimit faktik të tatimpaguesit dhe llogaritjen e tatimit mbi vlerën e shtuar.

Shuma e gjobës për një klient që nuk pranon kuponin fiskal është 40 euro. Por kjo masë synon vetëm të rrisë ndërgjegjësimin, pohoi Tilen Božič , atëherë Sekretar i Shtetit në Ministrinë e Financave, në procesin e miratimit të amendamentit të ligjit . Për personat juridikë dhe sipërmarrësit individualë që nuk lëshojnë faturë dhe kupon fiskal gjobat variojnë nga 1500 deri në 75000 euro dhe për personat përgjegjës nga 800 deri në 5000 euro.

Tanko GP d.o.o. Ndërtimtari Tominceva cesta 24, Kranj, 4000 Kranj,
Slloveni
Deon plâtrerie-peinture Sàrl Ndërtimtari Rue des Bains 35, 1205 Genève,
Zvicër
Hallka Marketing Agency Marketing / Web Rr. Brigada 123, 23000 Suharekë,
Kosovë
Leard d.o.o. Ndërtimtari Temniška ulica 69, 4202 Naklo,
Slloveni