FLASH
0
admin
Apr 04, 2023 12:47 AM 0 Answers Slloveni
Member Since Oct 2021
Closed
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Misioni konsullor lëshon sipas kërkesës së palëve vërtetime të çdo lloji në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi.

Vërtetimet e çdo lloji nënkuptojnë, por nuk kufizohen vetëm në: leje për kthimin e trupit të pajetë të shtetasve të Kosovës në Kosovë; vërtetim mbi vërtetësinë e dokumenteve, vërtetim mbi shtetësinë, etj.

Pagesa e taksës prej 20€

0 Subscribers
Question is closed, you can't answer or comment.
0 Answers