FLASH
0
admin
Apr 04, 2023 12:20 AM 0 Answers Austri
Member Since Oct 2021
Closed
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Pasaporta e Republikës së Kosovës
APLIKIMI PËR PAJISJE ME PASAPORTË TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR PERSONA MBI MOSHËN 18 VJEÇARE:

Shtetasit e Republikës së Kosovës mbi 18 vjeç, mund të aplikojnë pranë shërbimit konsullor për tu pajisur me pasaportë, nëse personalisht dorëzojnë dokumentet në vijim:

1. Dokumentet e nevojshme për pajisjen e pasaportës të Republikës së Kosovës për herë të parë:
- Letërnjoftimi biometrik i vlefshëm i Republikës së Kosovës dhe
- Taksa 100,-€

2. Dokumentet e nevojshme për pajisje me pasaportë pas skadimit:
- Letërnjoftimi biometrik i vlefshëm i Republikës së Kosovës,
- Pasaporta aktuale dhe
- Taksa 100,-€

3. Dokumentet e nevojshme për pajisje me pasaportë pas humbjes/dëmtimit:
- Letërnjoftimi biometrik i vlefshëm i Republikës së Kosovës,
- Pasaporta e dëmtuar (nëse bëhet fjalë për dëmtim),
- Raporti origjinal i policisë jo ma i vjetër se 3 muaj (nëse bëhet fjalë për humbje) dhe
- Taksa 100,-€

4. Dokumentet e nevojshme për pajisje me pasaportë pas ndryshimit të të dhënave personale
- Letërnjoftimi biometrik i vlefshëm i Republikës së Kosovës (me te dhëna te ndryshuara),
- Pasaporta aktuale dhe
- Taksa 100,-€

APLIKIMI PËR PAJISJE ME PASAPORTË TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR PERSONA NËN MOSHËN 18 VJEÇARE

Shtetasit e Republikës së Kosovës nën moshën 18 vjeçare, mund të aplikojnë pranë shërbimit konsullor për tu pajisur me pasaportë, nëse personalisht dhe në prezencën e të dy prindërve dorëzojnë dokumentet në vijim:

1. Dokumentet e nevojshme për pajisje me pasaportë për herë të parë:
- Ekstrakt nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile,
- Pasaporta/letërnjoftimi i të dy prindërve,
- Letërnjoftimi i vlefshëm i Republikës së Kosovës (nëse e posedon) dhe
- Taksa 80,-€

2. Dokumentet e nevojshme për pajisje me pasaportë pas skadimit:
- Ekstrakt nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile,
- Pasaporta aktuale,
- Pasaporta/letërnjoftimi i dy prindërve,
- Letërnjoftimi i vlefshëm i Republikës së Kosovës (nëse e posedon) dhe
- Taksa 80,-€

3. Dokumentet e nevojshme për pajisje me pasaportë pas humbjes/dëmtimit:
- Ekstrakt nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile,
- Pasaporta/letërnjoftimi i dy prindërve,
- Pasaporta e dëmtuar (nëse bëhet fjalë për dëmtim),
- Raporti origjinal i policisë jo ma i vjetër se 3 muaj (nëse bëhet fjalë për humbje) dhe
- Taksa 80,-€

4. Dokumentet e nevojshme për pajisje me pasaportë pas ndryshimit të të dhënave personale:
- Ekstrakt nga Regjistri Qendror i Gjendjes Civile (lëshuar pas ndryshimit te te dhënave),
- Pasaporta/letërnjoftimi i te dy,
- Letërnjoftimi i vlefshëm i Republikës së Kosovës (nëse posedon),
- Pasaporta aktuale dhe
- Taksa 80,-€

Fletëudhëtimi për kthim
Dokumenti i udhëtimit për kthim (apo Fletudhëtimi për Kthim) lëshohet nga shërbimi konsullor nëse shtetasi i Republikës së Kosovës paraqet dokumentacionin në vijim:

- Aplikacionin e plotësuar (merret ne shërbimin konsullor),
- Dokument qe dëshmon shtetësinë kosovare të aplikuesit (çertifikatë, kopje e dokumentit të humbur etj.),
- Dokument që konfirmon vendqëndrimin e aplikuesit (Meldezettel apo Meldebestätigung),
- Dokumentin e udhëtimit nëse është i dëmtuar,
- Dy fotografi dhe
- Taksa 30,-€

Fletudhëtimi për Kthim ka një afatshmëri vetëm prej 30 ditësh nga data e lëshimit dhe është i vlefshëm të udhëtohet vetëm një drejtim (Austri-Kosovë).

0 Subscribers
Question is closed, you can't answer or comment.
0 Answers