FLASH
0
admin
Apr 04, 2023 12:42 AM 0 Answers Itali
Member Since Oct 2021
Closed
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Regjistrimi i faktit të lindjes
Me pranimin e kërkesës për regjistrimin e lindjes së fëmijës në librin amëz të lindjeve në Kosovë për mundësitë e poshtëshënuara kërkohen specifikat si në vijim:

Kur fëmiu është i lindur jashtë Kosovës nga prindërit të cilët janë shtetas të Kosovës;

- Kërkesa
- Dokument identifikimi i të dy prindërve (pasaportë apo letërnjoftim)
- Ekstraktet e lindjes së të dy prindërve
- Certifikata internacionale e lindjes së fëmiut;
- Prezencën e dy prindërve ose dëshmi ligjore të mungesës së njërit prej tyre.
- Taksa prej 30€

Kur fëmiju është i lindur jashtë Kosovës nga prindërit prej të cilëve njëri është shtetas Kosovës ndërsa tjetri jo;

- Kërkesa
- Dokument identifikimi së të dy prindërve (pasaportë apo letërnjoftim)
- Pëlqimin me shkrim nga prindi jo-kosovar për regjistrimin e fëmijës të vërtetuar nga noteri,
- Një kopje të certifikatës internacionale të lindjes së fëmijës
- Prezencën e dy prindërve ose dëshmi ligjore të mungesës së njërit prej tyre

Fëmija është i lindur jashtë Kosovës nga prindërit prej të cilëve njëri është shtetas i Kosovës ndërsa tjetri është i panjohur;

- Kopje e dokumentit të shtetësisë kosovare të prindit;
- Një kopje të certifikatës së lindjes së fëmijës që përfshin shtetasin e Kosovës si prind dhe tjetrin si të “panjohur”;

Regjistrimi i faktit të martesës
Me pranimin e fletëkërkesës për regjistrimin e faktit të martesës në librin amëz të martesave në Kosovë, kërkohen këto dokumentet si në vijim:

- Kërkesa
- Ekstraktet e lindjes
- Kopjet me afat të dokumenteve të identifikimit;
- Dëshmi lidhur me vërtetimin e shtetësisë për shtetasin e Kosovës (pasaporta);
- Dëshmi mbi shtetësinë e shtetasit të huaj (nëse njëri bashkëshort është shtetas i huaj pasaporta);
- Certifikatë origjinale internacionale të martesës
- Kur njëri bashkëshort është shtetas i huaj, atëherë kërkohet Certifikata e lindjes
- Taksa prej 30€

Formularin i kërkesës për regjistrimin e lindjes

Regjistrimi i faktit të vdekjes
Me pranimin e fletëkërkesës për regjistrimin e faktit të vdekjes së një shtetasi të Kosovës në librin amëz të vdekjeve në Kosovë, kërkohen këto dokumente si në vijim:

- Kërkesa
- Certifikatën internacionale origjinale të vdekjes së shtetasit;
- Dokument identifikimi të personit të vdekur si dëshmi për vërtetimin e shtetësisë
- Dokument personal identifikimi të parashtruesit të kërkesës

Formularin i kërkesës për regjistrimin e vdekjes

Pajisje me dokumente të gjendjes civile

Shtetasit e RKS-së të cilë gjenden në sistemin e ri të gjendjes civile mund të pajisen në në Shërbimin konsullor në Romë me:
- Certifikatë të lindjes
- Certifikatë të shtetësisë
- Certifikatë të martesës
- Certifikatë të vdekjes
- Certifikatë të statusit martesor
- Certifikatë të vendbanimit dhe
- Ekstrakt të lindjes
- Deklaratë për bashkësinë familjare
- Vërtetim nga arkivi

Dokumentet që nevoiten për aplikim

- Kërkesa
- Një dokument identifikimi valid i aplikuesit
- Taksa prej 20€

Vendosja e fotos në Certifikatë

Shërbimin konsullor në Romë, sipas kërkesës së palës, bën vendosjen e fotos në certifikatën e lindjes së të miturit që shërben për kalimin e kufirit.
Me këtë rast nevoiten:

- Kërkesa
- Dokument identifikimi i të dy prindërve
- Certifikata origjinale e lindjes e të miturit.
- Taksa prej 10€.

0 Subscribers
Question is closed, you can't answer or comment.
0 Answers